سایر کنگره ها

نمایشگاه بین المللی ایران هلث : 26 الی 29 اردیبهشت 1394
کنگره نفرولوژی و اورولوژی : 20 الی 22 خرداد 1394

کنگره انفورماتیک تصویر برداری: 14 الی 16 مرداد 1394

کنگره بین المللی تداخلات ریوی : 8 و 9 مرداد1394

کنگره مدیریت بیمارستانی: 25 و 26 مرداد1394

کنگره آنکولوژی و هماتولوژی: 25 الی 27 شهریور 1394

نمایشگاه بین المللی شیراز هلث: 15 الی 17 مهر 1394

دهمین کنگره سالانه طب اورژانس