برنامه های جانبی

Utilities
شامل برنامه های واسط کاربردی مختلف از جمله
- برنامه پذیرش رادیولوژی مطابق با استانداردهای بین المللی
- ارسال اتوماتیک تصاویر به نقاط تعریف شده به صورت زمانبندی شده
- برنامه تبدیل فرمت غیر استاندارد اططلاعات HIS به فرمت استاندارد HL7
- برنامه ارسال اتوماتیک اطلاعات بیمار از HIS به مدالیتی ها با استاندارد Dicom
--- دانلود کاتالوگ