ایستگاه کاری تشخیصی
تشخیصی جهت دریافت تصاویر پزشکی تمامی مدالیتی ها
امکان ذخیره سازی local تصاویر رادیولوژی
مدیریت و آرشیو تصاویر دیجیتال به صورت یکپارچه
امکان مشاهده و بررسی کلیه تصاویر دیجیتال در محل استقرار پزشک متخصص
انجام انواع اندازه گیری و علامت گذاری و پردازش کیفی تصویر با کمک ابرازهای متنوع
رایت کردن تصاویر بر روی CD همراه با DICOM Viewer به صورت Auto run جهت تهیه Patient CD
آرشیو Offline تصاویر بر روی DVD
امکان دسته بندی کردن تصاویر کلینیکی خاص به طور دلخواه بدون ذخیره سازی مجدد
ارسال تصاویر به پرینتر DICOM در فرمتهای کاملا دلخواه و متنوع
امکان دایکام نمودن تصاویر فتوگرافی و آرشیو یکپارچه آنها با تصاویر رادیوگرافی
Long Boneامکان افزودن قابلیت بازسازی تصاویر رادیولوژی ستون مهره ها و اندام تحتانی به صورت
MIP/MPR به صورت CT/ MRI امکان افزودن قابلیت بازسازی تصاویر
--- دانلود کاتالوگ
workstation تشخیصی جهت مشاهده تصاویر دریافتی از مدالیتی های مختلف بدون محدودیت
دارای ابزارهای تخصصی ویژه تصاویر ماموگرافی
بهبود کیفیت تصویر با استفاده از فیلترهای پردازشی مختلف
ارسال تصاویر به پرینتر dicom در فرمتهای کاملا دلخواه و متنوع
امکان آرشیو تصاویر دیجیتال به صورت یکپارچه برای مدت طولانی
انجام انواع اندازه گیری و علامت گذاری و پردازش کیفی تصویر با کمک ابرازهای متنوع
رایت کردن تصاویر بر روی CD همراه با viewer داخلی به صورت auto run جهت تهیه patient CD و آرشیو تصاویر بر روی DVD
--- دانلود کاتالوگقابلیت بازسازی یکپارچه تصاویر Long Bone
ستون مهره ها و اندام تحتانی با استفاده از 2 تا 6 عدد کاست 17× 14
--- دانلود کاتالوگ


Med View
Workstation تشخیصی مقرون به صرفه جهت دریافت تصاویر پزشکی تمامی مدالیتی ها
عدم محدودیت در تعداد مدالیتی ارتباطی
امکان ذخیره سازی local تصاویر رادیولوژی
مدیریت و آرشیو تصاویر دیجیتال به صورت یکپارچه
امکان مشاهده و بررسی کلیه تصاویر دیجیتال در محل استقرار پزشک متخصص
انجام انواع اندازه گیری و علامت گذاری و پردازش کیفی تصویر با کمک ابرازهای متنوع
رایت کردن تصاویر بر روی CD همراه با DICOM Viewer به صورت Auto run جهت تهیه Patient CD
آرشیو Offline تصاویر بر روی DVD
امکان دسته بندی کردن تصاویر کلینیکی خاص به طور دلخواه بدون ذخیره سازی مجدد
امکان دایکام نمودن تصاویر فتوگرافی و آرشیو یکپارچه آنها با تصاویر رادیوگرافی
--- دانلود کاتالوگ